สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
คณาจารย์ประจำวิชาเอก การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ชื่อ รชพร จันทร์สว่าง
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ตำแหน่งทางบริหาร ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วุฒิการศึกษา ค.บ. (นวตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา)
MS. (Hospitality and Tourism)
Ph.D (Tourism) Sheffield Hallum University
วิชาเอก การจัดการการท่องเที่ยว และการโรงแรม
E-mail Rochaporn.cha@stou.ac.th
ชื่อ ราณี อิสิชัยกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.
ตำแหน่งทางบริหาร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและแผนงาน
วุฒิการศึกษา ร.บ. จุฬาฯ ,M.A. (Public Admin.)
Oklahoma State U., USA ,D.B.A. (Tourism) U.of Strathclyde, UK
วิชาเอก การจัดการการท่องเที่ยว และการโรงแรม
E-mail msaseran@stou.ac.th
ชื่อ วรรณา ศิลปอาชา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา พศ.บ.(การบริหารอุตสาหกรรมเดินทาง),
พบ.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร),
PhD. (Tourism and Hospitality Management) University of Sunderland, UK
วิชาเอก การจัดการการท่องเที่ยว และการโรงแรม
E-mail wsilparcha@yahoo.com
ชื่อ ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา วท.บ (เคมี) ,กศ.บ(มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์) บธ.บ.(การจัดการการท่องเที่ยว),วท.ม(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์)
วิชาเอก การจัดการการท่องเที่ยว และการโรงแรม
E-mail chat_to3@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

-การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
-การท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งเวดล้อม

ชื่อ สุรีย์ เข็มทอง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา วท.บ., วท.ม, บธ.ม. (การจัดการทั่วไป), Ph.D. (Hospitality,Tourism and Marketing) U.of Viictoria
วิชาเอก การจัดการการท่องเที่ยว และการโรงแรม
E-mail Sureekhemthong@yahoo.com.au
   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.