สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
คณาจารย์ประจำวิชาเอกการตลาด
ชื่อ จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา พณ.บ.(การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,พศ.ม. (การตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาเอก การตลาด
E-mail -
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ การตลาด
ชื่อ ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา สต.บ.,พศ.ม. (การตลาด) จุฬาฯ
วิชาเอก การตลาด
E-mail -
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ เชาว์ โรจนแสง
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา

B.B.A (Bus.Ad.) ประกาศนียบัตรวิทยาลัยการเดือน

M.A (Bus.Ad : Major in Maketing : minor in Economics)

M.Ed.(Major in Student Personnel Service and Clinical Counesling Psychology : Minor in Business Administration)

Ed.D (Major in Supervision. Curriculum and Instruction : Minor in Business Administration)

วิชาเอก การตลาด
E-mail -
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วศ.บ. (อุตสาหการ),วศ.ม. (อุตสาหการ) M.Eng.(IE) จุฬาฯ ,บธ.ม. การตลาด(Marketing) MBA (Marketing Management)(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) NIDA
วิชาเอก การตลาด
E-mail pprapasri@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

Operation Management

Marketing Management

ชื่อ ยุทธนา ธรรมเจริญ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา

วท.บ ม.เชียงใหม่

MBA (Marketing)

วิชาเอก การตลาด
E-mail thanathan@gmail.com
ความเชียวชาญ/ความสนใจ การตลาด
ชื่อ ลัดดา วัจนะสาริกากุล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา บช.บ.(การธนาคารและการเงิน), บช.ม. (การธนาคารและการเงิน)จุฬาฯ
,DBA (Marketing) Nova South eastern University
วิชาเอก การตลาด
E-mail -
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ เสาวภา มีถาวรกุล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บธ.บ. (เกียรตินิยม) ธุรกิจระหว่างประเทศ ,พศ.ม. (การตลาด) จุฬาฯ ,Cert. (Marketing Management) U. of Western Australia, Pert Australia
วิชาเอก การตลาด
E-mail msasmsao@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ ปรีชา ศรีศักดิ์หิรัญ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ., น.บ.,พณ.ม. (การเงิน) ธรรมศาสตร์ ,M.S. (Marketing) Georgia State U., USA
วิชาเอก การตลาด
E-mail -
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ อัจฉรีย์ ลิมปมนต์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต ,บธ.บ.(การตลาด) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การตลาดระหว่างประเทศ (MIM) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาเอก การตลาด
E-mail ajjaree@gmail.com/ajjaree.lum@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ -
ชื่อ อโณทัย งามวิชัยกิจ
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ตำแหน่งทางบริหาร รองประธานกรรมการประจำสาขา
วิชาวิทยาการจัดการ (ฝ่ายวิชาการ)
วุฒิการศึกษา เภสัชศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,marketing (international) Thammasart university PhD (Marketing)
วิชาเอก การตลาด
E-mail anothai.nga@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ service marketing, Health care marketing market Researcth
ชื่อ วิศนันท์ อุปรมัย
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ดร.
ตำแหน่งทางบริหาร ผู้แทนวิชาเอกการตลาด
วุฒิการศึกษา บช.บ. , บช.ม. , D.B.A. (Marketing)
วิชาเอก การตลาด
E-mail wisarm@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ อภิรดี สราญรมย์
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
วุฒิการศึกษา - ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
ม.เกษตรศาสตร์
- MSM. (International Marketing)
Saint Joseph's University
วิชาเอก การตลาด
E-mail a.saranrom@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ  
   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.