สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
คณาจารย์ประจำวิชาเอกการเงิน
ชื่อ กัลยานี ภาคอัต
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา บช.บ. ม.หอการค้า ,พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) NIDA,Master of Business, RMIT U., Australia
Ph.D. (Finance) RMI U.,Australia
วิชาเอก การจัดการการเงิน
E-mail gallayan@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ ฐาปนา ฉิ่นไพศาล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บธ.บ.(เกียรตินิยม), บช.ม.(การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาเอก การจัดการการเงิน
E-mail tha2496@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ Feasibility Study
ชื่อ อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.บ. (เศรษฐศาสตร์) ม.เกษตร ,พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ NIDA
วิชาเอก การจัดการการเงิน
E-mail c.achara@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

การเงินส่วนบุคคล การเงินธุรกิจ การลงทุน งบประมาณ

ชื่อ วรรณี ชลนภาสถิตย์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ. ธรรมศาสตร์ ,พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) NIDA
วิชาเอก การจัดการการเงิน
E-mail wannee.cho@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ การเงินธุรกิจ การเงินส่วนบุคคล
ชื่อ ธนพร สวรรค์พิทักษ์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา

ศ.บ., M.Sc.

(Finance and Management) The University of Exeter

วิชาเอก การจัดการการเงิน
E-mail -Tanapond.Swa@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ  

 

   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.