สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
บุคลากรสนับสนุน
 
 
ชื่อ นางผ่องศรี ปิ่นเพชร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา บธ.บ(การจัดการทั่วไป)
ชื่อ นางสาวกนกกาญจน์ มะเฟือง
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
วุฒิการศึกษา ปวส.(การตลาด)
ชื่อ นางสาวเนาวรัตน์ โชสนับ
ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ
วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การจัดการ)
ชื่อ นางประภัสสร นามวงศ์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บธบ.(การจัดการทั่วไป)
ชื่อ นางสาวประฤดา หิรัญวงศ์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
ชื่อ นางดวงเดือน ทองย้อย
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การจัดการ)
ชื่อ นางสาวจีรานันท์  ใจเอี่ยม
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (การบัญชี)

ชื่อ นายรณสมรรถ  รอดศรีจันทร์
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
วุฒิการศึกษา

ศศ.บ (รัฐประศาสนศาสตร์)

ชื่อ นายมงคล นุ่มนวล
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
วุฒิการศึกษา

บธ.บ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อ นายภูริธิป ปาณะดิษ
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
วุฒิการศึกษา

น.บ. (นิติศาสตร์)

   
   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.