สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
คณาจารย์แขนงวิชาการบัญชี
ชื่อ กัลยาณี กิตติจิตต์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ.,บช.ม. ธรรมศาสตร์
วิชาเอก การบัญชี
E-mail galayanee.kit@stou.ac.th
ความเชียวชาญ/ความสนใจ บัญชี การเงิน
ชื่อ ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ.,บช.ม. (การบัญชี) จุฬาฯ B.Acct.,M.Acct.(Accounting) Chulalongkorn U.
วิชาเอก การบัญชี
E-mail than_was@yahoo.com/msasvtun@stou.ac.th
ความเชียวชาญ/ความสนใจ การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนเพื่อการบริหาร การบัญชีเพื่อการจัดการ การภาษีอากรและแผนภาษี
ชื่อ ดลพร บุญพารอด
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ.,บช.ม. (บัญชี) ธรรมศาสตร์
วิชาเอก การบัญชี
E-mail -
ความเชียวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร - ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรบัญชี
- ผู้แทนวิชาเอกบัญชี
วุฒิการศึกษา บช.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) ,ป.บัณฑิตการสอบบัญชี ,พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) ธรรมศาสตร์
วิชาเอก การบัญชี
E-mail su-stou@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน
ชื่อ สุชาดา สถาวรวงศ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ.,บช.ม.(บัญชี), M.B.A.(Finance) Tennessee State U.
วิชาเอก การบัญชี
E-mail -
ความเชียวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ สุนา สิทธิเลิศประสิทธิ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ.(เกียรตินิยม) ,บช.ม.(การบัญชีทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาเอก การบัญชี
E-mail -
ความเชียวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ นาวาตรีหญิง อรชร โพธิสุข
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา

บช.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ป.บัณฑิตการสอบบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.B.A. (Accounting) U. of Bridgeport, U.S.A

วิชาเอก การบัญชี และการสอบบัญชี
E-mail orachorn.pot@stou.ac.th
ความเชียวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ อุทัยวรรณ จรุงวิภู
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ.,พบ.ม.(บริหารธุรกิจ) (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
วิชาเอก การบัญชี
E-mail -
ความเชียวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดี
วุฒิการศึกษา

บธ.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1 (ทุนพระราชทานตามอัตราจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ)
บช.ม. (ทุนเรียนดี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์)
บธ.ม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
Certificate English for Academic Purposes (Advanced Plus Level) RMIT English Worldwide (REW) Melbourne, Australia

วิชาเอก การบัญชี
E-mail pijack_si@yahoo.com
ความเชียวชาญ/ความสนใจ การบัญชีเพื่อการจัดการ การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนภาษีอากร Corporate Finance
ชื่อ จัก  พิริยะพรสิริ
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา - B.B.A.,B.B.A.(Business Education-Accounting)
- B.Acc.,M.Acc.,Kasetsart University
- Tax Auditor
วิชาเอก การบัญชี
E-mail jak.piriyapornsiri@gmail.com
ความเชียวชาญ/ความสนใจ  
 
ชื่อ เบญจมาศ  จันอำรุง
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา

บช.บ.(บัญชีการเงิน) ม.เทคโนโลยีมหานคร
บช.ม.(บัญชีการเงิน) ม.ธรรมศาสตร์

วิชาเอก การบัญชี
E-mail Jbbenjamas@gmail.com
ความเชียวชาญ/ความสนใจ  
   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.