สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
คณาจารย์ประจำวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ร.บ.,พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยม), พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
E-mail msasbthe@stou.ac.th, dr_theppasak@gmail.com
ความเชียวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ เสน่ห์ จุ้ยโต
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (เชียงใหม่) , พบ.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), (เกียรตินิยม) NIDA
ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาฯ
วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
E-mail dr_sjuito@hotmail.com
ความเชียวชาญ/ความสนใจ

การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย๋ การบริหารองค์การสมัยใหม่ การนโยบายสาธารณะและบริหารโครงการ ภาระผู้นำและนวัตถกรรมการเปลี่ยนแปลง

ชื่อ เฉลิมพงศ์ มีสมนัย
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา กศ.บ. (มศว. ประสานมิตร) ,พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) NIDA ,สส.ด. (การบริหารสังคม) ธรรมศาสตร์
วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
E-mail cmisomnai@yahoo.com
ความเชียวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ม.เชียงใหม่ ,บธ.ม. ม.รามคำแหง ,พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) NIDA ,กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
E-mail rwarap4@yahoo.com
ความเชียวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ร.บ. (เกียรตินิยมเหรียญเงิน) จุฬาฯ , M.P.A. Wayne State U., USA
M.M with Distinction (General Management) มหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)
วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
E-mail -
ความเชียวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ร.บ. จุฬาฯ ,D.E.A. Diplome de Docteur de Troisieme Cycle (Governement local et Administration locale) Institute d’Etudes Politiques, U.de Bordeaux I, France
วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
E-mail rasakon@yahoo.fr, rasakon@hotmail.com
ความเชียวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ จีระ ประทีป
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา ร.บ., ร.ม. จุฬาฯ
M.P.S. (Policy Science) Saitama U., Japan ,ค.ด. (พัฒนศึกษา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
E-mail -
ความเชียวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ นราธิป ศรีราม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) รามคำแหง ,รป.ม. NIDA
วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
E-mail narathip@maildozy.com, msassnar@stou.ac.th
ความเชียวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ มานิต ศุทธสกุล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ร.บ., ร.ม. จุฬาฯ
วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
E-mail msuthasakul@yahoo.com
ความเชียวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(รัฐศาสตร์), ศศ.ม.(รัฐศาสตร์),
น.บ., น.ม.(กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
E-mail thammapibal@hotmail.com, msaskkit@stou.ac.th
ความเชียวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา ร.บ.(รัฐประศาสนสตร์) เกียรตินิยม ,รป.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
E-mail -
ความเชียวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ ลักษณา ศิริวรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา B.B.A., รป.ม. (เกียรตินิยม),รป.ด. (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
E-mail -
ความเชียวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ จำเนียร  ราชแพทยาคม
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท  รป.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาเอก   Ph.D (Politics and Public Administration)
University of Pune, India ได้รับทุนรัฐบาลอินเดีย Indian Council for Cultural Relations ICCR)

วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
E-mail chamnianr@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การบริหารยุทธศาสตร์

ชื่อ พนมพัทธ์ สมิตานนท์
ตำแหน่ง อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา

-ศศบ.(รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ)

-MPA. Public Administration and Urban Studies

(The University of Akron, U.S.A)

-Ph.D. Urban Affairs and Applied Policy

(The University of Akron, U.S.A)

วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
E-mail phanompatt.smi@stou.ac.th , phanompatt@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

นโยบายสาธารณะ การประเมินโครงการ การบริหารโครงการ

(Public Policy,Program Evaluation,Project Management)

ชื่อ นพดล  อุดมวิศวกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์), ร.ม.(บริหารรัฐกิจ),

ศ.ม., ร.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาเอก รัฐประศาสนศาสตร์
E-mail noppadol.udom@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

นโยบายสาธารณะ การบริหารยุทธศาสตร์
การลงทุน การเงิน และการคลังสาธารณะ

 
   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.