สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
คณาจารย์ประจำวิชาเอกการจัดการ
ชื่อ กิ่งพร ทองใบ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา รบ.(รัฐประศาสนศาสตร์ - การคลัง) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), พศ.ม. (จัดการทั่วไป) จุฬาฯ ,พบ.ม. (บริหารธุรกิจ ) ,พบ.ด. (การบริหารการพัฒนา ) NIDA
วิชาเอก การจัดการ
E-mail kingporn07@yahoo.com/msastkin@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ชื่อ จีราภรณ์ สุธัมมสภา
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.บ. (ฟิสิกส์) ม.เกษตร ,วท.ม. (คอมพิวเตอร์ ) จุฬาฯ ,พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) ธรรมศาสตร์ M. Business Systems, Monash U., Australia
วิชาเอก การจัดการ
E-mail msassche@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

การวิจัยธุรกิจ,การจัดการการดำเนินงาน


ชื่อ ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.บ.(บริหารธุรกิจ), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ม.เกษตร
วิชาเอก การจัดการ
E-mail -
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ ณรงค์ศักดิ์ บุญเลิศ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา B.S. (Business Management) U. of West Florida, USA M.B.A. (General Management) U. of Detroit, USA
วิชาเอก การจัดการ
E-mail msasbnar@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ  
   
ชื่อ ธนชัย ยมจินดา
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา B.S. Eastern Michigan U., USA M.B.A. (Administrative Management) U. of North Texas, USA
วิชาเอก การจัดการ
E-mail -
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ ศรีธนา บุญญเศรษฐ์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา ศ.บ. ธรรมศาสตร์ ,พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) NIDA
วิชาเอก การจัดการ
E-mail msasbsri@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ สุขุมาลย์ ชำนิจ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา กศ.บ. ม.บูรพา, บธ.บ.(บัญชี) ม.เกริก ,น.บ. ธรรมศาสตร์ ,M.B.A. (General Business ) Tarleton State U., USA
วิชาเอก การจัดการ
E-mail -
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา วท.บ. (วัสดุศาสตร์) จุฬาฯ ,พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) NIDA
วิชาเอก การจัดการ
E-mail msastsuw@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ  
ชื่อ ปิยะดา พิศาลบุตร
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา บช.บ. (ระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี) ,M.B.A. (General Management) Mississippi State U., USA
วิชาเอก การจัดการ
E-mail b.piyada@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ -
   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.