สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
คณาจารย์ประจำวิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง
ชื่อ กมลวรรณ ลิมปนาทร
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา สถ.บ. จุฬาฯ M.Arch.(Architecture) ,M.S. (Horticulture) Oklahoma State U., USA
วิชาเอก การจัดการงานก่อสร้าง
E-mail msaslkam@stou.ac.th
ชื่อ ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษา สถ.บ.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง ,M.Sc. (Urban Planning) AIT ,D.Eng. (ConstructionManagement) U. of Tokyo, Japan
วิชาเอก การจัดการงานก่อสร้าง
E-mail msasbthi@stou.ac.th
ชื่อ นพพร โทณะวณิก
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา สถ.บ. จุฬาฯ ,สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง) ม.ศิลปากร
วิชาเอก การจัดการงานก่อสร้าง
E-mail nopporn.don@stou.ac.th
ชื่อ ภาสมา สุทธิพงศ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษา สถ.บ., ผ.ม.(การวางแผนภาคและเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิชาเอก การจัดการงานก่อสร้าง
E-mail msasspas@stou.ac.th
ชื่อ ณัฐศิษฎ์ ใจสอาด
ตำแหน่ง อาจารย์
วุฒิการศึกษา วศ.บ. ม.เกษตร ,วศ.ม. (โยธา) ม. เทคโนโลยี - พระจอมเกล้า ธนบุรี
วิชาเอก การจัดการงานก่อสร้าง
E-mail msascnat@stou.ac.th
   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.