สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
 

ชื่อโครงการ

โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด

วิทยากร

1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรรณา  ศิลปอาชา          ผู้อำนวยการโครงการ
      2. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง                 วิทยากร
      3. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รชพร จันทร์สว่าง            วิทยากร
      4. ผู้ช่วยศาตราจารย์ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ์            วิทยากร

Proposal หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด

ตารางอบรมหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด

การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
           ด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.