ประเด็นความรู้ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ประเด็นความรู้ที่จะจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

(กำหนดประเด็นความรู้ตามโครงการของสาขาฯ)

- ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง แนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ e-learning

- ด้านการวิจัย เรื่อง แนวปฎิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ประเด็นความรู้ที่จะจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

(กำหนดประเด็นความรู้ตามโครงการของสาขาฯ)

- ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ

- ด้านการวิจัย เรื่อง การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่

ประเด็นความรู้ที่จะจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

(จัดร่วมกับมหาวิทยาลัย)

- ด้านผลิตบัณฑิต เรื่องการจัดการเรียนการสอน e-Learning เน้นชุดวิชาที่มีการปฎิสัมพันธ์ออนไลน์

- ด้านการวิจัย เรื่องการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ