สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

On March 10th, 2015, Assistant Professor Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Wawasan Open University, Malaysia.
On March 10th, 2015, Assistant Professor Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Wawasan Open University, Malaysia.
On March 10th, 2015, Assistant Professor Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Wawasan Open University, Malaysia.
On March 10th, 2015, Assistant Professor Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Wawasan Open University, Malaysia.
On March 10th, 2015, Assistant Professor Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Wawasan Open University, Malaysia.
On March 10th, 2015, Assistant Professor Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Wawasan Open University, Malaysia.
On March 10th, 2015, Assistant Professor Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Wawasan Open University, Malaysia.
On March 10th, 2015, Assistant Professor Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Wawasan Open University, Malaysia.
On February 20th, 2014, Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Universiti Brunei Darussalam’s school of Business and Economics.
On February 20th, 2014, Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Universiti Brunei Darussalam’s school of Business and Economics.
On February 20th, 2014, Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Universiti Brunei Darussalam’s school of Business and Economics.
On February 20th, 2014, Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Universiti Brunei Darussalam’s school of Business and Economics.
On February 20th, 2014, Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Universiti Brunei Darussalam’s school of Business and Economics.
On February 20th, 2014, Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Universiti Brunei Darussalam’s school of Business and Economics.
On February 20th, 2014, Dr. Suree Khemthong (Ph.D.), Dean of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand, along with school members visited Universiti Brunei Darussalam’s school of Business and Economics.
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน



 

 

 
 
 
 
 
 


ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประธานสาขาวิชาวิทยาการจัดการและคณาจารย์

 

ร่วมแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ

ที่ได้รับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น มสธ.


ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐


 
 

- วิธีการเขียนบทความ

 
 
 

 

Tab
Content

 


งานทำบุญครบรอบ 33 ปีวิทยาการจัดการ มสธ


33ปี สายสัมพันธ์ วจ


























ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเขียนบทความทางวิชาการทุกท่าน สามารถเสนอบทความวิชาการเพื่อลงใน "วารสารการจัดการสมัยใหม่"


รูปแบบการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

คณะกรรมการจัดทำวารสาร


 




 
   
   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.