สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
คำถามถามบ่อย ของนักศึกษา วิชาเอกการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คำถาม     หลังจากลงทะเบียนฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านสื่อ 50 ชั่วโมง ไปแล้ว จะต้องส่งรายงานวันไหน
คำตอบ     ตามปฏิทินการศึกษา ถ้านักศึกษาลงทะเบียนฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านสื่อ 50 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาที่ 1 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2551) จะต้องส่งรายงานฝึกปฏิบัติเสริมทักษะฯ ภายในวันที่ 25 ต.ค. 2551 หากลงทะเบียนฝึกปฏิบัติเสริมทักษะฯ ในภาคการศึกษาที่ 2 (2 ก.ย. – 15 ธ.ค. 2551) จะต้องส่งรายงานภายใน 25 เม.ย. 2552อย่างไรก็ดี หลังจากนักศึกษาได้รับเอกสารประกอบการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะฯ และได้รับ password แล้ว ควรรีบเข้าไปศึกษาสื่อเสมือนจริงจังหวัดศิขรินทร์ในเว็บไซต์ และส่งรายงานภายใน 2 เดือน เพื่อที่จะได้ทำเรื่อง ขอเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะในสถานประกอบการอีก 350 ชั่วโมง หรือทำเรื่องขอยกเว้น การเข้ารับการฝึกงาน ในสถานประกอบการ หากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 3 ปี

คำถาม     การทำรายงานฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านสื่อ 50 ชั่วโมง จะต้องเลือกทำตามภูมิลำเนา จังหวัดที่เราอยู่ในปัจจุบันใช่หรือไม่
คำตอบ      ใช่ รายงานฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านสื่อ 50 ชั่วโมง ให้นักศึกษาเลือกทำตามภูมิลำเนา (จังหวัด) ที่นักศึกษาอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ไม่ควรเลือกพื้นที่เล็ก ๆ ระดับอำเภอ หรือตำบล จะทำให้ตัน เพราะสืบค้นเนื้อหา สาระได้น้อย เกิดความยากลำบากในการเขียนรายงาน


คำถาม     จะรู้ได้อย่างไรว่าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านสื่อครบ 50 ชั่วโมงแล้ว
คำตอบ     เมื่อนักศึกษาได้รับซีดี และ password เพื่อเข้าไปศึกษาเว็บไซด์ศิขรินทร์แล้ว จากนั้นจะต้องทำรายงานฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านสื่อตามภูมิลำเนา (จังหวัด) ที่นักศึกษาอาศัยอยู่ จำนวน 20-30 หน้า ตามหัวข้อต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์หรือหนังสือคู่มือ (ศึกษาต้นแบบจังหวัดศิขรินทร์) พร้อมกับตอบคำถาม 10 ข้อที่อยู่ในเว็บไซต์เช่นกัน (เย็บรวมมาในส่วนท้ายของรายงาน) โดยส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนธรรมดา ไปให้อาจารย์ตรวจ เมื่ออาจารย์ตรวจเสร็จแล้ว จะมีจดหมายแจ้งผลการตรวจ ให้ทราบถึงบ้านว่าผ่าน หรือต้องส่งข้อมูลใดไปเพิ่มเติม หากเพิ่มเติมข้อมูลรายงานจนสมบูรณ์แล้ว จึงถือว่าผ่านการฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะผ่านสื่อ 50 ชั่วโมง

คำถาม     การขอยกเว้นการฝึกงานที่เงื่อนไข และขั้นตอนอย่างไร
คำตอบ     เมื่อนักศึกษาผ่านการทำรายงานฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านสื่อ 50 ชั่วโมงแล้ว ขอให้กรอกรายละเอียด ของสถานประกอบการที่ประสงค์จะฝึกงานลงในใบคำร้อง รหัส 01 และ 02 ส่งให้อาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ ทำจดหมายส่งตัวนักศึกษาไปฝึกงาน โดยจะต้องเป็นสถาน ประกอบการ ที่มีลักษณะ และได้มาตรฐาน ตรงตามที่คู่มือระบุไว้ (โปรดศึกษารายละเอียดในคู่มือ) ในกรณีของนักศึกษาที่มีความประสงค์ ขอยกเว้นการฝึกงาน เนื่องจากมีประสบการณ์การ ทำงานในธุรกิจท่องเที่ยว 3 ปีขึ้นไป สามารถส่งใบคำร้องขอยกเว้นการฝึกงาน รหัส 03 ไปให้ อาจารย์ดำเนินเรื่องเสนอกรรมการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการเพื่อขอยกเว้นการฝึกงาน ระยะเวลาของ การฝึกงานนั้น มหาวิทยาลัยกำหนดให้ฝึกงานในสถานประกอบการ 350 ชั่วโมง ส่วนช่วงของการฝึกควรขอเข้าฝึก ในช่วงที่นักศึกษามีความพร้อมเนื่องจาก มสธ. เปิดโอกาสทางการศึกษาให้ศึกษาตามความสะดวกของตนเอง ดังนั้นนักศึกษาจึงสามารถวางแผนการฝึกงานตามช่วงเวลาที่ตนเองสะดวก หรือพร้อมมากที่สุด ถ้าขอฝึกงานแล้ว ควรฝึกให้เสร็จในคราวเดียวกัน กล่าวคือ ฝึกต่อเนื่องให้ได้ 44 วัน วันละ 8 ชั่วโมง หรือจะฝึกสัปดาห์ละ 2-3 วันก็ยังได้

คำถาม     เป็นพนักงานของโรงแรมมาตรฐานระดับ 4-5 ดาว แห่งหนึ่ง สามารถขอฝึกงาน ในสถานประกอบการ ของตนเองได้หรือไม่
คำตอบ     ได้ ถ้าโรงแรมที่ทำงานอยู่เป็นโรงแรมมาตรฐานระดับ 4-5 ดาว นักศึกษาสามารถ ขอเข้ารับการฝึกงาน ในสถานที่เช่นนี้ได้ แต่ต้องเข้าฝึกงานในแผนกอื่น ไม่ใช่แผนกที่ตนเอง ทำงานประจำอยู่ แผนกที่อาจ ขอเข้ารับการฝึกงาน ได้แก่ แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม แผนกจัดเลี้ยง แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกแม่บ้าน แผนกใดแผนกหนึ่งตามความถนัดหรือตามที่ ผู้บริหารโรงแรมจะอนุญาต เข้ารับการฝึกงานให้ได้ 44 วัน วันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง หรือจะฝึกทุกวัน วันละ 4 ชั่วโมง หลังเวลาทำงานปกติก็ได้ โดยรวมเวลาให้ครบ 350 ชั่วโมง

คำถาม     สืบเนื่องจากระเบียบที่กำหนดไว้ว่าผู้ที่มีสิทธิ์ ได้รับการยกเว้นการฝึกงาน จะต้องทำงานประจำ ในสถานประกอบการ ที่เข้าเกณฑ์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีนั้น ปัจจุบันผมเป็นบริกรของโรงแรมระดับห้าดาวแห่งหนึ่ง ในประเทศไทย และจะมีอายุ การทำงานครบ 3 ปีเต็มในวันที่ 9 ตุลาคม 2552 จึงอยากทราบว่าหากต้องการขอยกเว้นการฝึกงาน ผมสามารถทำก่อนวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ได้หรือไม่
คำตอบ     คุณทำงานร้านอาหารในโรงแรม ถือว่าเป็นผู้ประกอบอาชีพอยู่ในธุรกิจการ ท่องเที่ยว จึงมีสิทธิ์ขอยกเว้น การฝึกงานในสถานประกอบการ โดยจะต้องรอให้มีอายุการทำงาน ครบ 3 ปีเต็ม ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้เสียก่อน ดังนั้นจึงต้องรอให้ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 25X2 เพื่อที่โรงแรม จะได้ออกหนังสือ รับรองการทำงานให้คุณ แล้วให้คุณถ่ายสำเนาใบรับรองการ ทำงาน (หรืออาจเป็นฉบับจริงก็ได้) ส่งไปพร้อมกับ ใบคำร้องขอยกเว้น การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการ (รหัส 03) ให้อาจารย์ที่มหาวิทยาลัย เพื่อที่อาจารย์จะได้นำเรื่อง เสนอต่อ กรรมการสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ยกเว้นการฝึกงานต่อไป โดยอาจารย์ จะแจ้งข่าวเรื่องการผ่านการยกเว้นให้ทราบทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ดี ในขณะที่รอ เพื่อให้อายุการทำงานครบ 3 ปี คุณสามารถทำรายงานเกี่ยวกับ สถานประกอบการที่ทำงาน อยู่ในปัจจุบัน ตามหัวข้อในหน้า 13 ของเอกสารประกอบ การขอยกเว้น การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ เตรียมส่งอาจารย์ หรือจะส่งไปพร้อมกับใบคำร้องขอยกเว้นการฝึกงานก็ ได้ (ทุกคนที่ผ่านการพิจารณาแบบไม่มีเงื่อนไข ต้องทำรายงานเกี่ยวกับสถานประกอบการของ ตนเองส่งทุกคน ไม่มียกเว้น) และโปรดดูภาพรวมขั้นตอน การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ณ สถานประกอบการ หน้า 15 ของเอกสาร ประกอบการฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะเล่มสีเขียวประกอบด้วย

คำถาม     เราสามารถส่งใบคำร้องขอยกเว้นการฝึก รหัส 03 หลังจากส่งรายงานฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านสื่อ 50 ชั่วโมง ได้เลยหรือไม่ หรือว่าต้องรอผลการตรวจรายงานจากอาจารย์ก่อน
คำตอบ     นักศึกษาควรต้องรอผลการตรวจรายงานจากอาจารย์ก่อน นักศึกษาที่ประสงค์จะ เข้ารับการฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะ ในสถานประกอบการอีก 350 ชั่วโมง ควรส่งคำร้องขอฝึกเมื่อผ่าน การฝึกปฺฏิบัติเสริมทักษะผ่านสื่อ 50 ชั่วโมงแล้ว โดยอาจารย์จะมีจดหมายแจ้งผลการตรวจ รายงานฝึกปฏิบัติเสริมทักษะผ่านสื่อ 50 ชั่วโมง มาที่บ้านว่าผ่านหรือต้องเพิ่มเติมข้อมูลประเด็นใด ส่วนล่างของจดหมายฉบับเดียวกันนี้ จะบอกให้นักศึกษา เตรียมหาสถานที่ฝึกงาน ในรายที่อาจารย์ ตรวจรายงานผ่าน โดยไม่ได้ขอให้ส่งข้อมูลเพิ่มเติม ให้กรอกรายละเอียด ของสถานประกอบการที่ ประสงค์จะฝึกลงในใบคำร้อง รหัส 01 และ 02 ส่งให้อาจารย์เพื่อให้อาจารย์ ทำจดหมายส่งตัว นักศึกษาไปฝึกงาน ในกรณีของนักศึกษา ที่มีความประสงค์ ขอยกเว้นการฝึกงาน เนื่องจากมีประสบการณ์การ ทำงานในธุรกิจท่องเที่ยว 3 ปีขึ้นไป สามารถส่งใบคำร้อง ขอยกเว้นการฝึกงาน รหัส 03 ไปให้อาจารย์ดำเนินเรื่อง เสนอกรรมการสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อขอยกเว้นการฝึกงานต่อไป
   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.