สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
คำถามถามบ่อยของนักศึกษา วิชาเอกบัญชี
คำถาม     ต้องการฝึกหัดงานด้านการสอบบัญชี เพื่อเก็บชั่วโมงฝึกงาน ไม่ทราบว่าทางมหาวิทยาลัย มีการจัดหาสถานที่ฝึกหัดงานให้นักศึกษาหรือไม่
คำตอบ     ไม่มี แต่อาจารย์สามารถแนะนำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่อาจารย์รู้จัก โดยให้นักศึกษา ไปติดต่อ กับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วยตนเอง เพื่อขอฝึกหัดงาน ด้านการสอบบัญชีได้

คำถาม     เมื่อนักศึกษาจบปริญญาตรีบัญชีจาก มสธ. ไปแล้ว จำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ โดยเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร และมสธ. มีการจัดโครงการอบรมให้หรือไม่
คำตอบ     เมื่อนักศึกษาจบปริญญาตรีบัญชีจาก มสธ. ไปแล้ว จำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ โดยเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดไว้ มสธ. มีการจัดโครงการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ให้กับบัณฑิตของมสธ. และผู้สนใจทั่วไปปีละ 2-3 หลักสูตร แต่ละหลักสูตร สามารถนับชั่วโมงการฝึกอบรมได้ประมาณ 12 ชั่วโมง โดยมสธ. จะทำการติดต่อการนับชั่วโมง กับสภาวิชาชีพบัญชี ให้ติดต่อสอบถาม ได้ที่สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โทร. 02-5047716-7 หรือสมัครผ่าน website ของมสธ.


คำถาม     ขอทราบ website ของสภาวิชาชีพบัญชี พร้อมที่อยู่
คำตอบ     ที่อยู่เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02-6852500 โทรสาร 02-6852501 Homepage http://www.fap.or.th E-Mail Fap@fap.or.th

คำถาม     ต้องเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษาไปแล้ว จากหลักสูตรเก่า หรือจากสถาบันการศึกษา ที่จบมาแล้ว กับหลักสูตรใหม่ มีการโอนเทียบได้กี่วิชา อะไรบ้าง
คำตอบ     สามารถเทียบโอนรายวิชาที่ศึกษาไปแล้วจากหลักสูตรเก่าหรือจากสถาบันการศึกษา ที่จบมาแล้วกับหลักสูตรใหม่ ได้หลายวิชา โดยนักศึกษาต้องทำเรื่อง มาที่มสธ.ผ่านสำนักทะเบียน และวัดผลเพื่อขอเทียบโอนรายวิชา
   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.