สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
คำถามถามบ่อยของนักศึกษา วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
คำถาม     รัฐประศาสนศาสตร์กับรัฐศาสตร์ต่างกันอย่างไร
คำตอบ     “รัฐศาสตร์” เป็นวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการได้มา การธำรงรักษา รวมทั้งการแผ่ขยาย หรือการเพิ่มพูนอิทธิพลหรืออำนาจในการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมนั้น ๆ หรือสรุปว่าเป็นการศึกษา เกี่ยวกับการต่อสู้แข่งขันกันในทางการเมือง    ในขณะที่ “รัฐประศาสนศาสตร์” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารขององค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือการบริหารของระบบราชการ ทั้งกรณีขององค์กร ของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ โดยหมายรวมทั้งองค์กร หรือระบบย่อยที่มีบทบาทหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ด้านบริหาร และด้านตุลาการ ตลอดจนองค์กร ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจพิจารณาเกี่ยวกับระบบย่อย หรือส่วนประกอบของ ในระบบบริหารเกี่ยวกับ กิจกรรมหรือขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการบริหาร รวมทั้งการปฏิบัติ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับ ทรัพยากรทางการบริหาร ทั้งในมิติด้านหลักกฎหมาย หลักความชอบธรรม หลักการบริหารที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ตลอดจนหลักจิตวิทยาและจิตวิทยาสังคม

คำถาม     รัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารรัฐกิจต่างกันอย่างไร
คำตอบ     รัฐประศาสนศาสตร์เป็นชื่อเรียกสาขาวิชา หรือชื่อทางวิชาการ รัฐประศาสนศาสตร์เป็นการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้หรือวิชาการ รวมทั้งหลักการ แนวคิด มาตรฐาน หลักเกณฑ์ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการบริหารขององค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือที่เรียกรวม ๆ ว่าระบบราชการ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้อักษรนำ คือ Public Administration ในขณะที่ การบริหารภาครัฐ หมายถึง การดำเนินงาน การบริหาร หรือการดำเนินกิจกรรม ในทางปฏิบัติขององค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือเรียกโดยรวมว่า การบริหารราชการ ทั้งนี้ หมายรวมถึงกิจกรรมหรือการดำเนินการ เกี่ยวกับการพัฒนาการดำเนินงาน หรือการบริหารราชการ ในทางปฏิบัติด้วย ในภาษาอังกฤษ พยายามจำแนกให้เห็นแตกต่าง จากการเป็นสาขาวิชาหรือชื่อทางวิชาการ โดยใช้


คำถาม     เรียนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทจบแล้วใช้ทำงานอะไร
คำตอบ     ตามพัฒนาการในแต่ละยุคสมัย ความสนใจ และเรื่องที่ศึกษาของรัฐประศาสนศาสตร์ จะเห็นได้ว่า รัฐประศาสนศาสตร์มีการศึกษา และการพัฒนาความรู้เชิงวิชาการ และการปฏิบัติเกี่ยวกับ เรื่องต่าง ๆ ค่อนข้างกว้างขวางมากขึ้นตามลำดับ ทั้งเรื่องของบทบาท อำนาจหน้าที่ ระบบงาน และโครงสร้างทางการบริหาร ตลอดจนการบริหารงาน หรือแผนงาน การบริหารงบประมาณ หรือการบริหารด้านการเงิน-การคลัง การบริหารพัสดุ และกิจกรรม หรือเทคนิคทางการบริหารทั้งหลาย รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การ โดยเฉพาะในองค์การหรือหน่วยงานภาครัฐ ก่อนที่จะพัฒนามาถึง กระแสการบริหาร ภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งหันมาศึกษาเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์ หรือปรับระบบการบริหารธุรกิจ มาใช้ในการบริหารภาครัฐ หรือการบริหารองค์กรภาครัฐ (Business – liked Approach) และการเน้นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนิยม (Managerialism) ดังนั้น การเลือกศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ก็ตามผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะสามารถใช้เป็นคุณสมบัติ ในการสมัครเข้าทำงาน ในองค์กร หรือหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ เพราะได้รับการศึกษา และเรียนรู้ในวิชาการทาง การบริหารเป็นแกน ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการบริหารรัฐกิจ และการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการ การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็น “วิชาเอก หรือกลุ่มวิชาเฉพาะ” ที่อยู่กับแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในระยะที่ผ่านมาผู้ที่สนใจ งานด้านการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์อยู่ จึงเลือกที่จะเข้าศึกษา ในแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำถาม     การบริหารรัฐกิจกับการบริหารธุรกิจ เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
คำตอบ     การบริหารธุรกิจกับการบริหารรัฐกิจเหมือนกันที่การศึกษา ในเนื้อหาเชิงวิชาการ เกี่ยวกับการบริหาร เหมือนกันที่การศึกษาในเนื้อหาเชิงวิชาการ เกี่ยวกับการบริหารเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียด เกี่ยวกับองค์การและการจัดองค์การ การวางแผน แผนงานและโครงการ ระบบและวิธีการการจัดการหรือการบริหารปัจจัยทางการบริหาร รวมทั้งหลักการ เทคนิค หรือวิธีการบริหาร ซึ่งเหมือน ๆ กันหรือคล้ายกัน ทั้งในการบริหารในองค์กรภาครัฐ และในองค์กรภาคธุรกิจ การบริหารธุรกิจ กับการบริหารรัฐกิจ แตกต่างกันที่บริบท หรือเงื่อนไขแวดล้อมที่ เป็นรากฐาน และความเป็นมาของการบริหาร อิทธิพลหรือผลกระทบ ของปัจจัยสภาพแวดล้อม ที่มีต่อองค์กรและการบริหารรัฐกิจ กับองค์กรและการจัดการในการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะปัจจัยเกี่ยวกับ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจในระดับมหภาค และระบบสังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรภาคธุรกิจซึ่งแตกต่างกัน นอกจากนี้ ได้แก่ ความคาดหวังของสังคม หรือประชาชนที่มีต่อองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรภาคธุรกิจซี่งแตกต่างกัน องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ กับองค์กรภาคธุรกิจ ซี่งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.