สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
คำถามถามบ่อยของนักศึกษา วิชาเอกการจัดการ
คำถาม     ได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาหลายครั้งแล้วสอบไม่ผ่าน ควรทำอย่างไร
คำตอบ     การเรียนชุดวิชา 32206 สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือชุดวิชา ที่เป็นวิชาที่มีการคำนวณ เช่น ชุดวิชา 30205 คณิตศาสตร์และสถิติ นักศึกษาควรมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
  1. อ่านและทำความเข้าใจในเนื้อหาของแต่ละเรื่อง และควรทำกิจกรรมของแต่ละเรื่อง แบบประเมินผลตนเอง ก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยตนเองทุกเรื่อง ถ้าไม่เข้าใจอาจสอบถาม จากอาจารย์ผู้เขียน ในแต่ละหน่วย หรือ
  2. เข้ารับการสอนเสริมที่ทางมหาวิทยาลัย ได้จัดสอนเสริมตามศูนย์บริการการศึกษา มสธ.

คำถาม         ช่วงระยะเวลาของการอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา 32206 สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ และชุดวิชา 30205 คณิตศาสตร์ และสถิติที่ทางสาขาวิชา จัดของแต่ละภาค การศึกษาจัดเมื่อไร
คำตอบ         ช่วงระยะเวลาของการอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา 32206 สถิติธุรกิจ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และชุดวิชา 30205 คณิตศาสตร์ และสถิติจะจัดอบรมเข้มพิเศษประมาณ 5 วัน โดย

  • ในภาคการศึกษาที่ 1  จะจัดประมาณต้นเดือนธันวาคม
  • ในภาคการศึกษาที่ 2  จะจัดประมาณต้นเดือนกรกฏาคม
   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.