สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
ถามถามบ่อยของนักศึกษา วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง
คำถาม     ขอคำแนะนำในการศึกษาเอกสารการสอน
คำตอบ     ในการศึกษาทางไกล การอ่านเอกสารการสอนมีความสำคัญ เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัติ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  นักศึกษาการจัดการงานก่อสร้าง ส่วนใหญ่มักมีปัญหา ไม่ค่อยมีเวลาอ่านเอกสารการสอน ในบางครั้งเข้าสอบทั้งที่ไม่ได้อ่านเอกสารการสอน โดยเฉพาะชุดที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เช่น การตรวจและการควบคุมงานก่อสร้าง หรือ การจัดการงานสนาม เพราะคิดว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอยู่แล้ว คงจะสอบผ่าน แต่มักจะสอบไม่ผ่าน ดังนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามในการศึกษากับมสธ.ต้องอ่านเอกสารการสอน อย่างน้อยหนึ่งเที่ยว

การอ่านเอกสารการสอนควรเริ่มจาก การอ่านแผนการสอนของหน่วยและตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิด ซึ่งจะกล่าวถึงสาระสำคัญของเนื้อหา  และวัตถุประสงค์ ซึ่งจะกล่าวถึงผลที่คาดหวังจากนักศึกษา  เวลาอ่านควรจดบันทึกหรือทำเครื่องหมายเนื้อหาสำคัญ เพื่อลดเวลาการอ่านทบทวน และช่วยให้จำได้ง่ายขึ้น  แม้เป็นเนื้อหาชุดวิชา ที่เป็นหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ ในหน้าที่การงาน หรือ เป็นหลักวิชาหรือหลักพื้นฐานการก่อสร้าง ก็ควรอ่านเพื่อเป็นการทบทวน และเพื่อให้ทราบถึงแนวทางของเนื้อหา เน้นอ่านทำความเข้าใจเนื้อหา ที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทราบมาก่อน ทำกิจกรรมท้ายเรื่อง และแบบประเมินก่อน และหลังการเรียน ของแต่ละหน่วย  รวมทั้งทำกิจกรรมชุดวิชา (เก็บคะแนน 20 คะแนน)

คำถาม     การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง จะต้องเตรียมตัวอย่างไร  ต้องนำเอกสารชุดวิชามาเข้าอบรมด้วยหรือไม่
คำตอบ     การอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ลักษณะกรณีศึกษาตามความรู้ในชุดวิชาต่างๆที่ได้เรียนมา เช่น การวางแผนงานก่อสร้าง การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง การจัดการงานสนาม การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา เป็นต้น  ไม่ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษ  เอกสารชุดวิชาต่างๆที่ต้องใช้ ผู้ประสานงานการอบรม มีเตรียมไว้ให้เท่าที่จำเป็นแล้ว ไม่จำเป็นต้องนำมา


คำถาม     ใกล้จะครบกำหนดการเรียน 6 ปีแล้ว ยังเหลือชุดวิชาที่ยังสอบไม่ผ่านอยู่หลายวิชา  เวลาที่เหลืออยู่อาจไม่พอ จะทำอย่างไร
คำตอบ     นักศึกษาหลักสูตร การจัดการงานก่อสร้างต่อเนื่อง  2 ปี ซึ่งยังไม่สำเร็จการศึกษา และใช้เวลาศึกษาครบสามเท่า ของระยะเวลาการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร สามารถขอต่ออายุ สถานภาพนักศึกษาได้อีก 1 ปีการศึกษา นับแต่ภาคการศึกษาที่ครบกำหนด  โดยให้กระทำได้เพียงครั้งเดียว  มหาวิทยาลัยจะจัดส่งหนังสือ แจ้งนักศึกษาที่กำลังจะสิ้นสุด สถานภาพนักศึกษาทราบ พร้อมคำร้องขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา มสธ.25  ในกรณีที่เหลือชุดวิชาหลายชุด อาจต้องวางแผนการศึกษา โดยการลงทะเบียนภาคพิเศษ หรือ ลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิบัตรช่วย    หากครบกำหนดเวลาที่ต่ออายุแล้วยังไม่ผ่าน จะต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ โดยโอนชุดวิชาที่สอบผ่านแล้วได้

คำถาม     เรียนจบการจัดการงานก่อสร้าง มสธ. แล้วไปต่อปริญญาโทได้ที่ไหนบ้าง
คำตอบ     ในปัจจุบัน การเรียนต่อโดยตรง ในด้านการจัดการงานก่อสร้าง มักอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นวิชาชีพ จึงมักค่อนข้างเข้มงวด ในการรับสมัคร  อย่างไรก็ตามนักศึกษาสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านการบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งมสธ.ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทยาลัย มีหลักสูตรซึ่งรับปริญญาตรีทุกสาขา และเกี่ยวข้องการการก่อสร้าง หรือด้านการจัดการกายภาพ เช่น ปริญญากาวางแผนภาคเมืองมหาบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรกายภาพ หรือ Facility Management) หลักสูตรเคหะการ เป็นต้น
   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.