สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
คำถามทั่วไป
คำถาม     ขอคำแนะนำการเรียนใน มสธ.สำหรับนักศึกษาใหม่ไม่เคยศึกษาทางไกล
คำตอบ     ข้อแนะนำ สำหรับนักศึกษาใหม่

1. หาเพื่อนร่วมเรียน ควรเข้ารับการปฐมนิเทศ แสวงหาเพื่อนที่อยู่จังหวัดเดียวกัน วิชาเอกเดียวกัน  หรือติดต่อชมรมนักศึกษาประจำจังหวัด

2. สำรวจเว็บมสธ. คือ http://www.stou.ac.th   ว่ามีอะไรที่เอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาบ้าง  เช่น http://www.stou.ac.th/Thai/Bachelor/ ระบบสารสนเทศนักศึกษาปริญญาตรี    นักศึกษาสามารถลงทะเบียน เพื่อจะได้สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆของตัวนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยรวมทั้งผลการเรียน   http://www.stou.ac.th/elearning/home/  Media on demand คือ video หรือ file เสียงการบรรยาย เนื้อหาสำคัญๆของบางชุดวิชา สอนเสริมผ่านอินเตอร์เน็ต ปฏิทินการศึกษา ฯลฯ   มีไว้ให้ Download เว็บของมสธ. จะมีบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และเสริมเนื้อหาวิชา นอกเหนือจากเอกสาร การสอน เป็นจำนวนมาก    รวมทั้งแบบฟอร์มการติดต่อกับมหาวิยาลัย  ข้อมูล หรือขั้นตอนการติดต่อ กับมหาวิทยาลัย คำถามถามบ่อย ฯลฯ

3.จัดเวลาเรียนและเวลาทำงาน   นักศึกษาส่วนใหญ่ทำงานไปด้วยระหว่างเรียน และเนื่องจากเป็นการเรียนผ่านสื่อ เอกสารการสอนชุดวิชาเป็นหลัก ต้องจัดเวลาในการอ่านทำความเข้าใจให้เพียงพอ  ถ้ามีเวลาไม่เพียงพอ อาจลดวิชาที่ลงทะเบียนลงบ้างก็ได้  จนกว่าจะคุ้นเคยกับการเรียนทางไกล จึงค่อยเพิ่มชุดวิชา เช่น เดิมกำหนดแนะนำให้ลง 3 ชุดวิชาต่อเทอม อาจลดลงเหลือ 1-2 ชุดก็ได้ แต่ถ้าวางแผนการลงทะเบียนเองดังกล่าว ต้องระวังไม่ให้เวลาสอบ ของวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นวันเวลาเดียวกัน

4. อ่านหนังสือให้จบก่อนเข้าสอบ การเรียนผ่านสื่อเอกสารการสอนชุดวิชา ต้องอ่านทำความเข้าใจ  วิชาไหนมีกิจกรรมชุดวิชาให้ทำส่งตามกำหนด วิชาไหนมีสอนเสริม ควรเข้าเรียน  รวมถึงฟังเทป หรือซีดีเสียงของชุดวิชา   ควรอ่านแผนหน่วยแผนตอนของเนื้อหา ซึ่งจะมี แนวคิด และวัตถุประสงค์ของหน่วย และตอน  อ่านทำความเข้าใจโดยเน้นตามวัตถุประสงค์มีกำหนดไว้  จดบันทึกเนื้อหาที่สำคัญ หรือทำเครื่องหมาย ไว้ในเอกสารการสอน เพื่อให้สามารถทบทวนได้ง่ายขึ้น ทำกิจกรรมท้ายเรื่อง รวมถึงทำแบบประเมิน ก่อนและหลังเรียน

5.ศึกษาและเก็บรักษาคู่มือนักศึกษา เวลามีข้อสงสัยให้เปิดสารบัญดู แล้วศึกษาหาแนวทางปฏิบัติ ที่ต้องการทราบต่อไป หากไม่เข้าใจสามารถสอบถามมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาได้ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

    กรณีเป็นปัญหาทั่วไป   (ยกเว้น เนื้อหาวิชา) เช่น การลงทะเบียน  บัตรประจำตัวนักศึกษา การไม่ได้รับเอกสารชุดวิชา การสอนเสริม ที่อยู่ของศูนย์มสธ.ประจำจังหวัด ฯลฯ สามารถติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ ได้หลายทาง ได้แก่  Call Center หมายเลขโทรศัพท์  02 9829700  และ 02 5047788  โทรสาร : 02 5033546  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th  โดยนอกเวลาราชการ จะมีระบบ ฝากข้อความอัตโนมัติ และกระดานสนทนา http://www.stou.ac.th/message/Information/Board/   นอกจากนั้นยังสามารถสอบถามทาง E-mail  มาได้ที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา : re.reoffice@stou.ac.th และฝ่ายแนะแนวการศึกษา :co.esoffice@stou.ac.th ส่วนในเรื่องของเนื้อหาชุดวิชา สามารถสอบถาม มายังสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  โทรศัพท์ 02-504-8181 ถึง 5 หรือ  
    โทรสาร 02-5033612       
6. มีกำลังใจที่ดีและมองโลกในแง่ดี   ข้อสุดท้ายนี้เป็นข้อสำคัญที่สุด   หากสอบไม่ผ่านในครั้งแรก อย่าท้อถอย

คำถาม     ได้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาหนึ่ง มาหลายครั้งแล้วสอบไม่ผ่าน ควรทำอย่างไร
คำตอบ     การเรียนชุดวิชา   นักศึกษาควรมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

  1. อ่านและทำความเข้าใจในเนื้อหาของแต่ละเรื่อง และควรทำกิจกรรมของแต่ละเรื่อง แบบประเมินผลตนเอง ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยตนเองทุกหน่วย ถ้าไม่เข้าใจอาจสอบถามจากอาจารย์ผู้เขียนในแต่ละหน่วย หรือ
  2. เข้ารับการสอนเสริมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสอนเสริมตามศูนย์บริการการศึกษา มสธ.
  3. ทำกิจกรรมประจำชุดวิชา  ส่งตามกำหนด(ถ้ามี)

คำถาม     ไม่ทราบกำหนดสอนเสริม ไม่ได้รับการแจ้งจากมหาวิทยาลัย จะทำอย่างไร
คำตอบ     ชุดวิชาที่มีการสอนเสริม และกำหนดการสอนเสริม  วัน เวลา ตลอดจนสถานที่ สามารถตรวจสอบได้จาก เว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.stou.ac.th/Offices/oes/OesPage/l_center/tutor148/tutor148/Index.html

คำถาม     กิจกรรมประจำชุดวิชา ทำไมบางทีไม่ได้รับ   มีทุกชุดวิชาหรือไม่
คำตอบ     กิจกรรมประจำชุดวิชา  เป็นกิจกรรมพิเศษเฉพาะภาคการศึกษา เฉพาะบางชุดวิชา สามารถตรวจสอบ และdownload ได้จาก http://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/info/pages/supplement/firstpage.asp

คำถาม     สามารถเปลี่ยนชุดวิชาเฉพาะเลือกได้หรือไม่ เพราะลงเรียนชุดวิชาเฉพาะเลือกหลายครั้งแล้วสอบไม่ผ่าน
คำตอบ     สามารถเปลี่ยนชุดวิชาเฉพาะเลือกได้ โดยต้องเลือกจากชุดวิชาที่อยู่ในโครงสร้าง

คำถาม     การเลือกวิชาเลือกเสรี จะเลือกวิชาอะไรดี
คำตอบ     การเลือกวิชาเลือกเสรีสามารถเลือกชุดวิชาใดๆของสาขาใดๆก็ได้ ยกเว้นบางชุดวิชา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดห้าม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุดที่มีการฝึกปฏิบัติหรือชุดที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ  แนวคิดในการเลือก ชุดวิชา สามารถเลือกได้ 2-3 แนวทาง คือ เลือกชุดวิชาที่สนใจ หรือคาดว่าจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน หรือต้องใช้ในหน้าที่การงาน  หรือเลือกชุดวิชาที่คิดว่าถนัดอยู่ ในสายอาชีพมีความเข้าใจพื้นฐานอยู่แล้ว หรือเลือกชุดวิชาที่มีผู้เรียนมาก เช่น วิชาแกนของสาขาวิชาใหญ่ๆ เนื่องจากจะมีการสอนเสริม กิจกรรม สื่อการสอนต่างๆ ซึ่งจะทำให้เรียนได้ง่ายขึ้น (ตรวจสอบชุดวิชาที่มีกิจกรรม หรือการสอนเสริม ได้จากเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย และหากสอบไม่ผ่านสามารถเปลี่ยนชุดวิชาเลือกเสรีได้ )

คำถาม     การลงทะเบียนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพที่ต้องเหลือ 3 ชุด สุดท้าย นับอย่างไร หากชุดของ เทอมที่แล้ว ยังไม่ประกาศผล ไม่ทราบว่าจะผ่านหรือไม่ ต้องนำมานับด้วยหรือไม่
คำตอบ     นักศึกษาจะมีสิทธิลงทะเบียนเรียนเข้าอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ  ในภาคการศึกษา ที่เหลือวิชาที่จะลงทะเบียน 1-3 ชุดวิชาสุดท้าย โดยไม่ต้องคำนึงถึงชุดวิชาที่ยังไม่ทราบผลสอบในขณะที่ลงทะเบียน (รวมทั้งชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพด้วย)            

คำถาม         อบรมเข้มพิเศษชุดวิชา  คืออะไร นักศึกษาที่มีสิทธิ เข้ารับการอบรมเข้มพิเศษ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
คำตอบ         อบรมเข้มพิเศษชุดวิชา  คือ การอบรมเนื้อหาชุดวิชาอย่างเข้มข้น 2 1/2 วัน หรือ 4 1/2 วัน แล้วแต่ชุดวิชา และจัดสอบเมื่อจบการอบรม นักศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. จะต้องเหลือ 1-3 ชุดวิชาสุดท้ายจะสำเร็จการศึกษา หรือเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย ก่อนหมดอายุ สถานภาพการศึกษา และ
  2. จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา ที่เปิดอบรมเข้มพิเศษประจำภาคการศึกษานั้น ๆ และ
  3. จะต้องสอบไม่ผ่านชุดวิชาที่จะเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

ในกรณีที่ทางสาขาวิชาได้มีการจัดให้มีการอบรมเข้มพิเศษ และนักศึกษามีคุณสมบัติตรง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะแจ้งรายละเอียดการอบรมให้นักศึกษาทราบต่อไป ช่วงเวลาการจัดอบรมเข้ม (พิเศษ) จะจัดหลังประกาศผลสอบไล่ ของภาคการศึกษานั้น และก่อนการสอบซ่อม  นักศึกษาที่คาดว่าตนเอง มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ไม่ได้รับจดหมายแจ้งรายละเอียดจากสำนักวิชาการ สามารถสอบถาม / ตรวจสอบข้อมูล เพิ่มเติมได้โดยตรง ที่ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ โทรศัพท์ : 0-2504-7531-4  อีเมล์ : aaoffice@stou.ac.th
หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.stou.ac.th/Offices/Oaa/OaaOldPage/Professional/
Train_Professinoal/oaaInfo/oaa/Dept/Dept05/trainingSpe.htm


คำถาม     โครงการสัมฤทธิบัตรคืออะไร
คำตอบ     โครงการสัมฤทธิบัตร เป็นโครงการของ มสธ.ที่นำชุดวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 12 สาขาวิชามาทำการเปิดสอนให้แก่ประชาชนทั่วไป  นักศึกษา มสธ. ที่ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรปกติ สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรควบคู่ในเวลาเดียวกันได้     โดยสามารถขอโอนชุดวิชา ที่ได้รับใบสัมฤทธิบัตร เข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ โครงการสัมฤทธิบัตร เปิดให้ลงทะเบียน 4 รุ่น โดยสามารถลงทะเบียนชุดวิชา
เหมือนกับที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา และสอบพร้อมกับการสอบไล่ และสอบซ่อม ของภาคต้น และภาคปลาย ดังนั้นจึงมีประโยชน์กับนักศึกษา คือ ทำให้สามารถวางแผนการศึกษา ได้อย่างยืดหยุ่น และมีทางเลือก มากขึ้น  ข้อเสีย คือ ระยะเวลาช่วงระหว่างการลงทะเบียน และการสอบสั้น และไม่มีการลงทะเบียนสอบซ่อม

คำถาม     เหลือชุดวิชาสุดท้ายซึ่งเปิดในภาคการศึกษาที่ 2 ภาคเดียว และเป็นชุดวิชา ที่ไม่เคยเปิดอบรม เข้มพิเศษชุดวิชา สามารถขอให้เปิดอบรมเข้มพิเศษในภาคการศึกษาที่ 1 ได้หรือไม่
คำตอบ     ไม่ได้ เพราะชุดวิชาที่เปิดอบรมเข้มพิเศษจะต้องเป็นชุดวิชาที่เปิดในภาคการศึกษานั้น และนักศึกษา ได้ลงทะเบียน เรียนแล้วสอบไม่ผ่าน จึงจะสามารถเข้าอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาได้ ในกรณีที่ชุดวิชานั้น ไม่เคยเปิดอบรมเข้มพิเศษชุดวิชา นักศึกษาสามารถทำบันทึก ถึงประธานกรรมการประจำสาขา วิชาวิทยาการจัดการ เพื่อขอให้เปิดอบรมเข้มพิเศษชุดวิชานั้น โดยแจ้งเหตุผลความจำเป็น เพื่อประกอบการอนุมัติ ให้เปิดอบรมเข้มพิเศษ ชุดวิชา

คำถาม     หากลงทะเบียนครบหลักสูตรทุกวิชาแล้ว และผลสอบยังไม่ประกาศ เมื่อถึงเวลาลงทะเบียน จะทำอย่างไร ต้องรักษาสภาพนักศึกษา หรือลงวิชาที่คิดว่าอาจตกไว้ล่วงหน้าก่อนดีไหม
คำตอบ     เมื่อไม่มีชุดวิชาที่จะลงทะเบียนแล้ว หากจะต้องลงทะเบียน ชุดวิชาที่ยังไม่ประกาศผล ของภาคการศึกษาที่แล้ว นักศึกษาสามารถลงทะเบียนล่าช้าได้ โดยสามารถลงทะเบียน หลังจากการประกาศผลสอบ (เฉพาะชุดวิชาเดิม ที่รอการประกาศผล)

คำถาม     นักศึกษาที่จะจบการศึกษาต้องรอเอกสารจากทางมหาวิทยาลัยก่อนหรือสามารถขอทำเรื่องจบได้เลย
คำตอบ     ทางสำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาที่จะจบ การศึกษา และแจ้งเรื่องเข้ารับปริญญา ให้นักศึกษาทราบทางไปรษณีย์ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดส่ง เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ไปให้กรอกที่บ้าน หรือเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่กำหนด ดังนั้น นักศึกษาจะต้องรอเอกสารคำร้อง ที่สำนักทะเบียนและวัดผลจะส่งให้   อย่างไรก็ดี หากต้องการตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษา ก็สามารถสอบถามได้ที่ Call Center หมายเลข 02-5047788 ต่อสำนักทะเบียนและวัดผล
   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.