สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง ประธานกรรมการบริหาร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งพร ทองใบ กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี อิสิชัยกุล กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ฉัตรชัย ลอยฤทธิวุฒิไกร กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.ลักษณา ศิริวรรณ กรรมการ
7. อาจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ กรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม กรรมการและเลขานุการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล อุดมวิศวกุล ผู้ช่วยเลขานุการ
11. อาจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวผ่องศรี ปิ่นเพชร ผู้ช่วยเลขานุการ
   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.