สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป ศรีราม ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.ลักษณา ศิริวรรณ กรรมการ
7. อาจารย์สุรเดช หวังทอง กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ เลขานุการ
10. นางสุนันทา โปตะวนิช ผู้ช่วยเลขานุการ
   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.