สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์จีราภรณ์ สุธัมมสภา กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.ลักษณา ศิริวรรณ กรรมการ
6. อาจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิน กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัย กรรมการ
8. อาจารย์สุรเดช หวังทอง กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ เลขานุการ
10. นางวงเดือน ทองย้อย ผู้ช่วยเลขานุการ
   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.