สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
คณะผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ เลขานุการ
   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.