สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
คณะผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป ศรีราม ประธานกรรมการ
(ประจำสาขา)
2.อาจารย์ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด รองประธานกรรมการประจำสาขา
(ฝ่ายบริหาร)
3. อาจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ รองประธานกรรมการประจำสาขา
(ฝ่ายวิชาการ)
4. อาจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ เลขานุการ
   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.