สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1. ศาสตราจารย์เสนาะ ติเยาว์ ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ กรรมการ
3. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กรรมการ
4. ศาสตราจารย์ ดร.ติน ปรัชญพฤทธิ์ กรรมการ
5. รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ กรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.ภิรมย์ แจ่มใส กรรมการ
9. อาจารย์สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม กรรมการ
10. อาจารย์ศุภฤฏษ์ ศูรางกูร กรรมการ
11. ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
เลขานุการ
12. เลขานุการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยเลขานุการ
   

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email Ms.office@stou.ac.th
 

.