สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

School of
Management Science

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ" วิสัยทัศน์สาขาวิชาฯ "สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการด้านบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ และพัฒนาของปวงชน
ปณิธาน
มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการ ในภาคเอกชน และภาครัฐ แก่ประชาชนทุกระดับ โดยมุ่งค้นคว้า แสวงหา ถ่ายทอด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตอบสนอง ต่อความต้องการของสังคม
   
merit education

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ (02) 504-8181 ถึง 6
โทรสาร (02) 503-3612
Email test@stou.ac.th